Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden2021-07-05T13:47:50+02:00

VALETSCHIPHOL.NL is onderdeel van Parkeerdiensten BV.:

Het bedrijf dat het voertuig van de reiziger die op de luchthaven Schiphol gebruik maakt van vliegverkeer of treinverkeer, in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.
Reiziger: Natuurlijk persoon welke online een reservering heeft geplaatst voor de valetservice van VALETSCHIPHOL.NL

Parkeerperiode: De periode waarin het voertuig van de reiziger wordt geparkeerd. Dit is de periode tussen aankomst- en vertrekdag van het parkeren. De beide dagen tellen mee als volledige dag.
Parkeerovereenkomst: De overeenkomst om in opdracht van de reiziger tegen betaling van een van te voren afgesproken vergoeding de auto van de reiziger te parkeren.

Artikel 1: Totstandkoming van de overeenkomst:

1.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tesamen met de reserveringsbevestiging en komt tot stand op het moment dat door de reiziger een emailbevestiging wordt ontvangen met daarop vermeld de parkeerperiode, klantgegevens, autogegevens, kosten en factuurnummer. Deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

1.2 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 1.3 Door het afgeven van de sleutel gaat de reiziger akkoord met het parkeren van zijn voertuig door VALETSCHIPHOL.NL of een aangewezen derde.
1.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeld, waarna deze automatisch wordt beëindigd op het moment van sleutel overdracht.

Artikel 2: Reservering

2.1 Reservering: reiziger kan door het maken van een online boeking waarin aankomst- en vertrektijden dienen te worden aangegeven, valetservice reserveren.
2.2 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit zijn een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. VALETSCHIPHOL.NL. heeft het recht een reservering af te wijzen indien door deze boeking dit aantal zou worden overschreden.

2.3 VALETSCHIPHOL.NL heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

Artikel 3: Parkeren en retourneren

3.1 Parkeren: Reiziger dient 30 minuten voor aankomst Schiphol te bellen met tel.nr. 06 22901655, dit i.v.m. onze planning. Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven.
3.2.De auto wordt meestal geparkeerd op onze dependance Kruisweg 415, te Rozenburg N.H.. indien de auto overdekt geparkeerd moet worden, moet de reiziger dit aangeven tijdens reserveren door het aanvinken van indoorparking.

3.3 Retourneren: De reiziger dient VALETSCHIPHOL.NL. op het daarvoor bestemde telefoonnummer te bellen als zij alle bagage in handen heeft. Het voertuig en de sleutels worden aan de reiziger geretourneerd na het tonen van de ondertekende bevestiging VALETSCHIPHOL.NL. behoudt zich het recht voor, het voertuig van reiziger niet af te geven, indien bovenstaande document niet kan worden overlegd.

3.4 Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed houden van het voertuig bij terugkomst. VALETSCHIPHOL.NL heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de reiziger zoveel als mogelijk gereed te houden, echter het kan voorkomen dat de reiziger bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. VALETSCHIPHOL.NL kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De reiziger is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.

Artikel 4: Reserveren, betalen, annuleren en no show

4.1 Reserveren: reiziger kan tot 12 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.

4.2 Betalen: De klant betaalt online via onze paymentservice van Mollie. Mocht er niet online kunnen worden betaald dan brengt VALETSCHIPHOL.NL de kosten in rekening en dienen deze bij aankomst per PIN of contant te worden voldaan.
4.3 Annuleren: Reiziger kan de boeking tot 24 uur voor aankomst VALETSCHIPHOL.NL, Dit kan uitsluitend per email (info@valetschiphol.nl) kostenloos annuleren. Bij annuleringen binnen 24 uur voor aankomst zal door VALETSCHIPHOL.NL € 50,– in rekening worden gebracht.

4.4 No show: Bij het niet verschijnen op de afgesproken datum en het tijdstip zoals beschreven in de overeenkomst wordt door VALETSCHIPHOL.NL het gehele bedrag in rekening gebracht.

Artikel 5: Verplichtingen bevoegdheden reiziger

Reiziger is gehouden:
A. ervoor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. VALETSCHIPHOL.NL zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig. Indien het voertuig van de reiziger niet start, zal VALETSCHIPHOL.NL. actie ondernemen en het voertuig starten. Als de reiziger dit niet wenst dient de reiziger dit aan te geven tijdens het afgeven van de sleutel. Het risico voor het opstarten van een voertuig ligt altijd bij de reiziger. B. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
C. er zorg voor te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, afdoende verzekerd is.

Artikel 6: Verplichtingen en bevoegdheden van VALETSCHIPHOL.NL

A. is verplicht en bevoegd de auto van de reiziger te parkeren.
B. is verplicht aan de reiziger op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.
C. is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform Wet Persoonsregistratie.
D. is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig weggebruik.
E. verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de reiziger te verplaatsen dan wel te parkeren. Dit betekent dat medewerkers minimaal 2 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, niet langer dan acht uur aansluitend werkzaamheden verrichten, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en 12 uur voor aanvang en tijdens werkzaamheden geen stimulerende middelen tot zich nemen, inclusief alcoholhoudende dranken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 VALETSCHIPHOL.NL zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de reiziger aan VALETSCHIPHOL.NL onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is VALETSCHIPHOL.NL voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

7.2 VALETSCHIPHOL.NL is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het voertuig van de reiziger die ontstaan is tijdens het vervoer en/of in de periode dat het voertuig geparkeerd staat. Parkeren gebeurt op eigen risico van de reiziger. Reiziger wordt geacht zijn voertuig afdoende verzekerd te hebben. VALETSCHIPHOL.NL is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor diefstal. Diefstal voor, tijdens of na de parkeerperiode kan niet op VALETSCHIPHOL.NL verhaald worden.

7.3 Indien de reiziger aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden en/of als gevolg van een toerekenbaar tekort schieten van VALETSCHIPHOL.NL, dan is VALETSCHIPHOL.NL voor die schade aansprakelijk voor zover haar verzekering de schade vergoedt, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

7.4 Indien blijkt dat een door de reiziger geclaimde schade reeds op het voertuig aanwezig was op het moment dat deze bij VALETSCHIPHOL.NL werd ingeleverd, worden er handelingskosten ter grootte van € 75,00 (excl. Btw) in rekening gebracht voor de tijd die onze medewerkers aan het onderzoek van de kwestie moeten spenderen.

Artikel 8: Vervaltermijn

8.1 Reiziger kan tot 15 minuten na retour ontvangen van het motorvoertuig over het beheer van het motorvoertuig een klacht indienen bij VALETSCHIPHOL.NL mits het voertuig niet door gebruiker verplaatst is van de plek waar de reiziger het motorvoertuig van VALETSCHIPHOL.NL in ontvangst heeft genomen. Na het tijdsbestek van 15 minuten vervallen alle aansprakelijkheden van VALETSCHIPHOL.NL met betrekking tot het

motorvoertuig.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen VALETSCHIPHOL.NL en de reiziger is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen VALETSCHIPHOL.NL. is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

9.2 Wijzigingen: Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.